Nylon Merino Stellina Dorado - Goldfinger

Stellina dorée : Goldfinger

Stellina argentée : Interstell'yarn